Home » ชมรมคนมีสัมผัสพิเศษ #1 ตอน ทำเพื่อรัก by อลินา
ชมรมคนมีสัมผัสพิเศษ #1 ตอน ทำเพื่อรัก อลินา

ชมรมคนมีสัมผัสพิเศษ #1 ตอน ทำเพื่อรัก

อลินา

Published
ISBN :
Paperback
191 pages
Enter the sum

 About the Book 

พวกแกเปนใครคนธรรมดานีแหละ นิทธันตยักไหล แตกมีอะไรพิเศษกวาคนอืนนิดหนอย..เหมือนกับทีนายมีฉันไมมีอะไร ฝายนันตอบ นำเสียงเหมือนอยามายุงกับฉัน แตในดวงตานันมีแววอยากรูอยางปิดไมมิดนายมี นายไดยินเสียงเชิญจากนองสาวฉัน และนายตอบรับ ฉะนันเราถือวานายเปMoreพวกแกเป็นใครคนธรรมดานี่แหละ นิทธันต์ยักไหล่ แต่ก็มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นนิดหน่อย..เหมือนกับที่นายมีฉันไม่มีอะไร ฝ่ายนั้นตอบ น้ำเสียงเหมือนอย่ามายุ่งกับฉัน แต่ในดวงตานั้นมีแววอยากรู้อย่างปิดไม่มิดนายมี นายได้ยินเสียงเชิญจากน้องสาวฉัน และนายตอบรับ ฉะนั้นเราถือว่านายเป็นสมาชิกใหม่ของชมรม เด็กหนุ่มชี้แจงอย่างอดทน นี่คือการเชิญเข้าชมรมอย่างเป็นทางการ เราจะส่งกระแสจิตออกไป ถ้าใครตอบรับกลับมาก็เรียบร้อย ถือเป็นสมาชิกชมรมทันทีชมรมบ้าอะไร เขากระชากเสียงถามอย่างตระหนก หากลึก ๆ ยังมีแววใคร่รู้นิทธันต์เปิดซองธนบัตรแล้วหยิบนามบัตรที่ไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะได้ใช้ขึ้นมาส่งให้ สิ่งที่พิมพ์อยู่บนนามบัตรไม่มีอะไรนอกจากชื่อชมรม ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้นคนรับทำท่าเหมือนกำลังรับกระดาษอาบยาพิษก็ไม่ปาน เขาก้มอ่านแล้วทำหน้าเบ้ชมรมคนมีสัมผัสพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยนะ.......................................ชมรมคนมีสัมผัสพิเศษแห่งประเทศไทยนิทธันต์เป็นสมาชิกคนแรกที่เกิดในชมรม เขาเห็นคนตายแต่ไม่อยากข้องเกี่ยว เพราะแค่วิญญาณเอาแต่ใจของเพื่อนสาวข้างตัวก็เต็มกลีนเต็มทนแล้ว แถมวิญญาณอาฆาตบางดวงยังไม่อยากให้เขาเข้าไปยุ่งอีกด้วย แต่ชายหนุ่มเป็นคนใจอ่อน โดนขอร้องหนักเข้า ก็จำต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือจนได้งานนี้ไม่รู้ว่าเนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอแท้ ๆ หรือเปล่า เพราะทำไปทำมาคนเห็นผีทำท่าว่าจะกลายเป็นผีเสียเอง !